Market Direction Portfolio Stopped Out Nov 19 2012